ProProf Magazine Nummer 46

In september 2017 is een Commissie kunstgras benoemd die moet onderzoeken tegen welke voorwaarden alle clubs in de Eredivisie weer op gewoon gras kunnen spelen. Eind 2017 werd duidelijk dat deze commissie met een kansloze opdracht op pad is gestuurd. Zoals zo vaak werd alleen naar het eigen be- lang gekeken. Een oplossing voor de kunstgrasproblematiek is daarom ver weg. De clubs hebben vervolgens besloten te kiezen voor een bredere aanpak en stelden een veranderagenda op. Achter de schermen onderhandelen ze over een masterplan om internationaal weer aan te haken. Een gerestylede Eredivisie is noodzakelijk om internationaal weer de weg omhoog te vinden. Naast kunstgras zijn de competitieopzet, verdeling televisiegel- den, het opleiden van jeugdspelers en de voetbalpiramide aan de agenda toegevoegd. De vraag blijft of de clubs er nu wel in slagen overeenstemming te bereiken over een Centraal akkoord op onderwerpen waar- over ze elkaar eerder de tent uitvochten. Ik moet zeggen dat ik er, gezien de samenstelling van de werkgroep en de wijze waarop de be- sluitvorming plaatsvindt binnen het verbond van eredivisieclubs (ECV), weinig vertrouwen in heb. Afgelopen jaar is meerdere keren bewezen dat individuele clubs enkel naar hun eigen belang kijken en niet of nauwelijks naar het collectief belang van het Nederlandse voetbal. Dat was zo bij de bespreking van de competitieopzet, verdeling televisiegelden en kunstgras, Bovendien lijkt het mij makkelijker om overeenstemming te be- reiken op deelonderwerpen dan op meerdere onderwerpen waar de onderlinge verschillen nog meer worden uitvergroot. Een oplossing zou kunnen zijn dat de clubs eerst met elkaar in overleg gaan over het besluit- vormingsproces. Ik denk dat het mandaat van clubs beter gedelegeerd kan worden aan een commissie. Deze commissie zou dan met een breed gedragen voorstel kunnen komen waar wellicht niet iedereen het mee eens is, maar waar makkelijker het belang van het totale voet- bal in verwerkt kan worden. De KNVB zou in dit proces de regie moeten pakken, nu zij weer langzaam op sterkte raakt. En ook de spelersvakbonden zou- den eerder bij de besluitvorming moeten worden betrokken. Zij hebben middels de Centrale Spelersraad instemmingsrecht en het zou veel wijzer zijn om hen eerder bij de besluitvorming te betrekken dan om straks te vragen ‘bij het kruisje te tekenen’!