Overleg CSR met KNVB

Dinsdag 8 februari was er weer een overleg gepland tussen de professionals van de CSR en Bert van Oostveen en Mark Boetekees namens de KNVB. Vast agendapunt is de financiële positie van de clubs in het betaalde voetbal. Het zal niemand verbazen dat dit nog steeds een heikel punt is. Een aantal clubs heeft nog steeds moeite om de financiele huishouding op orde te krijgen of te houden. In dit kader kwam ook de implementering van de adviezen van de werkgroep vermeend ter sprake. De meeste adviezen van deze commissie zijn al overgenomen, maar een aantal hebben nog nadere uitwerking nodig. De KNVB hecht eraan om dit proces voor het nieuwe seizoen af te ronden. Tevens is gesproken over ‘squad size limits’, oftewel het beperken van het aantal contractspelers per club. De KNVB heeft aangegeven dat ze de ontwikkelingen binnen Europa zal volgen, maar niet zelfstandig over zal gaan tot invoering van dit systeem. De CSR is overigens ook geen voorstander van deze systematiek met name omdat zij dit als een inperking van werkgelegenheid ziet. Ook is gesproken over de contacten die de bonden hebben met het Centraal Orgaan Top- en Hoofdklasse Clubs. Dit orgaan heeft de bonden benaderd om te bezien of het mogelijk is om te komen tot een CAO voor het amateurvoetbal. De CSR heeft bij de KNVB aangegeven dat ze voorstander is van het hanteren van standaard spelerscontracten, die dan ook bij de KNVB geregistreerd moeten worden. De CSR maakt zich zorgen over de huidige praktijk van verschillende contractsvormen binnen het amateurvoetbal en zal dit bij mogelijke CAO-onderhandelingen op de agenda plaatsen. Wellicht meest in het oogspringende agenda onderwerp was het licentiesysteem voor spelersmakelaars. Dat ging vooral over het voornemen van de FIFA om het systeem van Licenties voor spelersmakelaars af te schaffen. ProProf vreest dat dit voornemen leidt tot een grote chaos wat nog eens bevestigd lijkt door publicaties over ‘kinderhandel’ in de laatste edities van Voetbal International. Nadat eerder al een werkgroep geformeerd is die met aanbevelingen zal komen om de gevolgen van dit voorgenomen besluit zo mogelijk te beperken, heeft de KNVB ook aangegeven dat ze streng zal toezien op naleving van de huidige reglementen. Personen die zich inlaten met contractbegeleiding van spelers jonger dan 16 jaar zullen hard worden aangepakt.